MEDICLASS COMPANY LIMITED

งานทันตกรรมต้องอาศัย ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์และทุกผลงานของ Mediclass เราตั้งใจออกแบบประสบการณ์ในการเรียนรู้และการบริการที่แตกต่าง

MDC Dental Center

ศูนย์ทันตกรรม MED Dental Center บริการทางด้านทันตกรรม การบูรณะฟันรากเทียม วีเนียร์ จัดฟัน รวมถึงทันตกรรมทั่วไป..

Mediclass Training Center

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง Mediclass เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านทันตกรรม การเตรียมความพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากของทันตแพทย์

ศูนย์ทันตกรรม MDC Dental Center